Direct Collection Sp. z o.o.

ul. W. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa

Klauzula zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w powyższym formularzu kontaktowym przez Direct Collection sp. z o. o.. z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 53, w celach związanych z obsług przesłanego zapytania, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji przesyłanego zapytania. Przedmiotowa zgoda może być w każdym czasie wycofana, bez szkody na legalność przetwarzania danych przed jej
wycofaniem.

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Direct Collection sp. z o. o. w Warszawie przy ul. Wincentego Rzymowskiego 53 (02-697). Dane osobowe zbierane są w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, w oparciu o przesłankę dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczą wyrażoną w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Każdemu, czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

– żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
– ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem  oraz
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jednocześnie informujemy, iż w Direct Collection sp. z o. o., został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: dane.osobowe@vindix.pl
Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być inne podmioty należące do Grupy Kapitałowej Vindix oraz podmioty przetwarzające w imieniu administratora danych osobowych.
Dane osobowe, pozyskane w celach kontaktowych będą przetwarzane przez okres załatwienia Państwa sprawy oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.