Direct Collection Sp. z o.o.

ul. W. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym   jest Direct Collection sp. z o. o. w Warszawie przy ul. Wincentego Rzymowskiego 53 (dalej ,,Direct Collection”)

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy  Inspektora Ochrony Danych, adres email: iodo@vindix.pl

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 6  ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Administratora, przy czym prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratora należy rozumieć jako udzielenie odpowiedzi na pozostawioną w formularzu kontaktowym wiadomość.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na pozostawioną wiadomość w formularzu kontaktowym.

Czas przetwarzania danych osobowych

Przechowujemy Państwa dane przez okres niezbędny do realizacji celu ich zgromadzenia, realizacji przesłanego zapytania, chyba, że istnieje inna przesłanka prawna uprawniająca lub obligująca do przetwarzania danych osobowych w dalszym czasie.

Państwa uprawnienia

– żądania od nas jako administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczących

– ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych narusza przepisy.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne jednak niezbędne jeśli chce Pan/Pani pozostawić wiadomość oraz uzyskać na nią odpowiedź.

Odbiorcy danych

Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia. Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, istnieje możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na podstawie pisemnego wniosku złożonego Administratorowi Danych. Dane osobowe z mogą zostać ujawnione Spółkom z grupy Vindix, do której należy Direct Collection,  w celu ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług oraz na podstawie zawartych umów powierzenia.